Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu bistroobluze.pl (dalej: „Serwis”).

1.2. Usługa świadczona jest przez Valmont Janina Dembicka ulica Admirala J. Unruga 56, 81-166 Gdynia NIP 9580178362, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dalej: „Usługodawca”).

1.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej bistroobluze.pl odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie serwisu bistroobuze.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób

1.6. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Klienta

a) w sposób niezgodny z prawem, zasadami etycznymi, dobrymi obyczajami lub naruszający interesy Sprzedającego.

b) w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

1.7 Klient nie może podejmować działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie oraz Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (spam);

1.8 Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami

1.9 Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres e-mail są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Sprzedający może niezwłocznie usunąć konto Kupującego oraz zawiadomić odpowiednie organy.

§ 2 Składanie Zamówień

2.1 Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, osobiście w lokalu lub za pomocą Internetu poprzez stronę kontakt@bistroobuze.pl

2.2 Informacje o dostępnych Posiłkach w Bistro Obłuże prezentowane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów. Zaproszenie to zawiera dane adresowe oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.

2.3 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

2.4 Przyjmowanie zamówień zaczyna się o godzinie otwarcia Bistro Obłuże i trwa maksymalnie na 30 minut przed zamknięciem lokalu.

2.5 Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do ok. 120 minut od momentu zatwierdzenia zamówienia, ale może on ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Bistro Obłuże np. warunki atmosferyczne, niezamierzone zdarzenia, obłożenie, praca restauracji.

2.6 Zamówienia z obiorem własnym w lokalu – minimalny czas odbioru to ok. 20 min.

2.7 Ceny zawarte w cennikach Bistro Obłuże podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2.8 Towar zamówiony i potwierdzony podczas weryfikacji może być dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

2.9 Zamówienia realizowane są w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.

2.10 Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego bezpłatnie. Poza wyznaczoną strefą sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty

§ 3 Płatności

3.1 Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a) gotówka, przy odbiorze
c) płatność szybkim przelewem za pośrednictwem Tpay

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

4.1 Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedającego Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu w którym Sprzedający przystąpił do realizacji Zamówienia.

4.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Sprzedający wyrazi na to zgodę.

§ 5 Reklamacje

5.1 W przypadku reklamacji należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z Bistro Obłuże w danym dniu roboczym. Poza danym dniem roboczym reklamacje nie będą uwzględniane.
5.2 Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bistroobluze.pl .

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 398, 650), ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta ( z 2018 r. poz. 650), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 650).

6.2 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 Definicje

a) Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

b) Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem bistroobluze.pl za pośrednictwem którego świadczone są Usługi

c) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Bistro Obłuze a Klientem z wykorzystaniem Serwisu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Klienta w Bistro Obłuże za pośrednictwem Serwisu.